Kontakt telefoniczny pn.-pt. 9-17
+48 29 764 5628
+ 48 796 20 17 20
Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji. Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji więcej o płatnościach...
Elektrownia słoneczna

Elektrownia słoneczna


  Sprawdź naszą ofertę - najtańsze elektrownie w Polsce:
   

system fotowoltaiczny podłączany do sieci

system fotowoltaiczny podłączany do sieci system fotowoltaiczny podłączany do sieci

system fotowoltaiczny podłączany do sieci

system fotowoltaiczny podłączany do sieci o mocy 5,5kW
         


Elektrownia słoneczna 

 

Elekrownia Słoneczna służy do produkcji prądu elektrycznego z energii słonecznej.


Do budowy elektrowni słonecznych wykorzystywane są moduły fotowoltaiczne nazywane też bateriami słonecznymi. Prąd generowany z baterii słonecznych jest oddawany do sieci energetycznej poprzez urządzenie zwane inwerterem. Licznik energii rejestruje ilość wyprodukowanego prądu.

Mała elektrownia fotowoltaiczna to w tej chwili jedna z bardziej popularnych na świecie inwestycji we własną przyszłość. Praktycznie każdy kto posiada budynek z kawałkiem dachu skierowanym na południe i podłączeniem do sieci energetycznej powinien zainteresować się taką minielektrownią. Koszty inwestycji są w zasięgu przeciętnego właściciela domu jednorodzinnego. Pojawia się coraz wiecej zapowiedzi preferencyjnych kredytów związanych z mikroelektrowniami słonecznymi oraz z dotacjami.


Czas „życia” elektrowni to nawet kilkadziesiąt lat natomiast czas zwrotu inwestycji w myśl nowej ustawy OZE to 5-6 lat !!!!  

 

 

Już niedługo inwestorzy w Polsce będą mogli liczyć na pomoc ze strony państwa w finansowaniu elektrowni słonecznej. Ministerstwo Gospodarki zgłosiło w 2011r. projekt ustawy regulującej pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (OZE).Twórcy ustawy twierdzą, iż rozwiązania wprowadzane przez ustawę są zbliżone do tzw. "feed-in tariff" – czyli bezpośrednich dopłat do wyprodukowanej energii. Przewiduje ona odliczenie części kosztu instalacji od podatku dochodowego i możliwość sprzedaży wyprodukowanej energii do zakładu energetycznego za cene wyższą niż energia pozyskiwana z sieci. Prace nad nową ustawą miały sie zacząć się w sejmie w marcu 2013. Ostatni komunikat z ministerstwa gospodarki jest taki, ze ustawa trafi do sejmu przez wakacjami  poselskimi 2013r.  Główne założenia dotyczące fotowoltaiki i elektrowni słonecznych są następujące:

 


1. Ustawa dzieli instalacje wytwarzające energię OZE z uwagi na wielkość na mikro, małe i duże instalacje,

2. Mikroinstalacje OZE do 40kWp - brak koncesji, brak działalności gospodarczej, brak opłat przyłączeniowych,

3. Małe instalacje do 100kWp ( w najnowszej wersji ustawy do 200kWp),

4. Ustawa wprowadza tzw. taryfy gwarantowane:

- elektrownie fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej do 10kW instalowane wyłącznie na budynkach 1,30 pln /kWh


- elektrownie fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW do 100kW ( nowa wersja 200kW) instalowane wyłącznie na budynkach oraz instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej do 10kW instalowane wyłącznie poza budynkami 1,15 pln / kWh


- elektrownie fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej powyżej 10kW do 100kW (nowa wersja 200 kW) instalowane wyłącznie poza budynkami 1,10 pln /kWh

 

 Umowa z wywórca energii OZE ma być podpisywana na 15 lat !!!  Przy obecnych cenach  instalacja powinna zwrócic się w 5-6 lat więc jest to inwestycja z potencjalnym zwrotem na poziomie 20% z gwarantowanym okresem dopłat.Większe instalacje tzw farmy solarne według projektu ustawy mają nadal być rozliczane w ramach zielonych certyfikatów. Fotowoltaika ma otrzymac następujące współczynniki korekcyjne (mnożniki):

- farmy solarne o mocy zainstalowanej powyżej 100kW do 1MW instalowane wyłącznie na budynkach - współczynnik 2,85 czyli maksymalne wsparcie 1015 zł za MWh
- farmy solarne o mocy zainstalowanej powyżej 100kW do 1MW instalowane wyłącznie poza budynkami - współczynnik 2,75 czyli maksymalne wsparcie 986 zł za MWh
- farmy solarne o mocy zainstalowanej powyżej 1MW do 10MW - współczynnik 2,45 czyli maksymalne wsparcie 900 zł MWh


Wsoółczynniki korekcyjne mają być ustalane przez rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki - podobno raz na kwartał. Współczynnik korekcyjny będzie stały dla farmy solarnej przez 15 lat. Tym niemniej cena jaką ortrzymamy za wyprodukowaną energię będzie zalezna od wartości zielonego certyfikatu

 

 

 

POZWOLENIE NA BUDOWE ELEKTROWNI SŁONECZNEJ

 

projekt nowej ustawy OZE, w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznych, zakłada  brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla mikroinstalacji, czyli dla elektrowni o mocy mniejszej niż 40kWp. Wieksze instalacje najprawdpodobniej będą wymagały uzyskanie takiego pozwolenia.

Inwestorzy planujący budowę elektrowni słonecznej przed wejściem w zycie ustawy OZE, muszą niestety zdać się na interpretację istniejących przepisów przez urzędników w lokalnych gminach czy starostwach. Ponieważ nie ma obecnie jasnych przepisów dotyczących budowy małych elektrowni słonecznych czy dużych farm solarnych urzędnicy równiez maja problem z jednolitą interpretacją.

20 sierpnia na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zamieszczono informację dotyczącą interpretacji Prawa budowlanego dotyczącego montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolno stojących ogniw fotowoltaicznych ( tekst interpretacji znajdziecie państwo w dalszej części artykułu). Według tej interpretacji na istniejących obiektach budowlanych mozna instalować baterie słoneczne bez pozwolenia jeżeli wraz z konstrukcją montazową nie przekraczają 3m wysokości.  Natomiast instalacje wolnostojące traktowane sa jak kolektory i również nie wymagaja pozwolenia na budowę.

 

Z kolei Filip Sokołowski, urbanista z firmy Urbaneco, współzałożyciel portalu urbanistyka.info wskazuje,  że naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) może polegac na wprowadzeniu na działkę funkcji innej niż ustalona czy dopuszczona w mpzp. W zwiazku z tym, jeżeli np. dla danego obszaru MPZP przewiduję funkcję mieszkaniową jednorodzinną to montaż elektrowni słonecznej może być uznany za naruszenie ustaleń obowiązującego MPZP. Uzaleznione jest to od tego, czy instalacja będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej z zamiarem sprzedaży energii elektrycznej, ponieważ wówczas inwestor może być uznany za producenta, a MPZP nie dopuszcza sytuowania działalności produkcyjnej  na danym terenie. W związku z tym planując budowę farmy solarnej nalezy brac pod uwagę głównie tereny przeznaczone do produkcji ponieważ w przeciwnym przypadku będzie konieczna zmiana MPZP. Proces zmiany planu jest niełatwy i długotrwały, często wręcz niemozliwy z uwagi na fakt, że funkcje terenu w MPZP muszą zachować zgodność ze  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania danej gminy.  Korzystniejszym rozwiazaniem dla inwestora może być pozyskanie terenu na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy jednak zwórcic uwage na fakt, że miejsca lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW muszą być wyznaczone zarówno w studium jak i planie. 

Wydaje się, ze przed wejsciem w życie nowej ustawy OZE tylko analiza istniejących regulacji prawnych a zwłaszcza ich interpretacji w konkretnych lokalnych warunkach może przynieśc odpowiedź dotyczącą optymalnej lokalizacji oraz wielkości projektowanej elektrowni słonecznej.

 

Najnowsze informacje (dotyczace fotowoltaiki) na temat projektowanej ustawy OZE pochodzace z konferencji zorganizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbe Przemysłowo-Handlową z dnia 19.03.2013:1. Projekt wprowadza ograniczenie maksymalnej wielkości systemu fotowoltaicznego podlegajacego wsparciu za pomocą preferencyjnych współczynników korekcyjnych do wielkości 2MW ( poprzednio 10MW)

  

2. Wprowadzenie ograniczenia współczynników korekcyjnych

Jeżeli ilość przyłączonych do sieci elektrowni słonecznych o mocy powyżej 40 kW przekroczy 500 MW zostaną obniżone współczynniki korekcyjne dla nowych instalacji do 75% zaś po uzyskaniu poziomu 800 MW do poziomu 50%

Innymi słowy rząd zakłada mocna redukcją dopłat do duzych elektrowni słonecznych ( ograniczenie nie dotyczy mikroźródeł do 40kW) juz po osiągnięciu 500MW co może oznaczać, że nastapi to juz po kilku miesiącach obowiązywania nowej ustawy OZE. 

W prezentacji nie doprecyzowano  czy chodzi tylko o wspł. korekcyjne do Zielonych Certyfikatów czy również o redukcję poziomu Taryfy Gwarantowanej


3. Ograniczenie możliwości przyłączania nowych naziemnych elektrowni słonecznych

  

Odległośc między sąsiadującymi elektrowniami słonecznymi instalowanymi na gruncie musi być wieksza niż 2km jeżeli od ostatnio przyłączonej instalacji upłynęło mniej niż 2 lata. Zapis ten ma na celu ograniczenie możliwości dzielenia dużej instalacji na kilka małych, ponieważ z uwagi na znacznie wyższe współczynniki ( taryfy gwarantowane) dla małych instalacji, inwestorzy mogliby planować sztuczne dzielenie duzych farm słonecznych na mniejsze.

  

 Naszym zdaniem przepis ten wymaga mocnego doprecyzowania poniewaz może bardzo negatywnie wpływać na rozwój niewielkich elektrowni naziemnych.

 


4. wydłużenie okresu działania systemu taryfy gwarantowanej

systemy działające w oparciu o taryfę gwarantowaną otrzymują gwarantowaną stawkę przez kolejnych 15 lat od pierwszego dnia wprowadzenia energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lecz nie dłużej niż do końca 2035 roku - poprzednio 2027r

 

 

 MAŁY TRÓJPAK ENERGETYCZNY - wchodzi w życie 12.09.2013r !

 

Nowelizacja prawa energetycznego nazywana małym trójpakiem wprowadza pojecie mikroinstalacji OZE i definiuje warunki na jakich te mikroinstalacje mogą być instalowane. Zgodnie z nową ustawą MIKROINSTALACJĄ nazywa się " odnawialne źródło energii o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 40kWp, podłaczonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120kW".

 

Według Małego Trójpaka wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest uznawane za działalność gospodarczą 

 Ustawodawca czyli rząd/sejm zakłada, że mikroinstalacje będą służyły głównie do produkcji energii na własne potrzeby, a sprzedawane będa tylko nadwyżki. Dlatego też energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji lokalny dystrybutor energii musi zakupić po cenie równej 80% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku.

 

Koszty przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej w tym koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowego będzie ponosić zakład energetyczny.


Mały trójpak wprowadza ułatwienie podłaczania mikroinstalacji do sieci energetycznej: jeżeli podmiot ubiegający się o przyłaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest już do niej przyłączony jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji nie będzie większa niż moc wcześniej określona w wydanych warunkach przyłaczenia, to przyłaczenie do sieci będzie się odbywać na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego w zakłądzie energetycznym. W przypadku jezeli moc mikroinstalacji będzie przewyższać posiadana moc podłączeniową to potrzebne będą warunki przyłaczeniowe i umowa o przyłaczenie do sieci. 

 

 

 

PERSPEKTYWY MAŁYCH ELEKTROWNI SŁONECZNYCH

 

 

 Analizując tempo wzrostu energii elektrycznej  w ostatnich latach można założyć, że ceny będą coraz wyższe. W niektórych krajach energia elektryczna jest już na tyle droga, że na rok 2012/2013 planowane jest osiągniecie równowagi pomiędzy rynkową ceną energii elektrycznej i  wyprodukowaną z elektrowni fotowoltaicznej. Otwiera to coraz szerzej drzwi do samowystarczalności energetycznej mieszkańców.


To ogromna zaleta elektrowni słonecznej -  możliwość uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł energii – możemy sprzedawać tylko nadwyżki prądu. Nowoczesne systemy magazynowania energii staja sie równiez coraz tańsze i coraz bezpieczniejsze. Wiele krajów w tym Niemcy i Francja rozpoczyna właśnie dotowanie budowy takich systemów zasilajacych budynki jednorodzinne. W połączeniu np. z samochodem elektrycznym, których cena również jest coraz bardziej atrakcyjna, uniezależniamy się od ropy naftowej, gazu i innych „politycznych” źródeł energii.  Sam samochód elektryczny równiez jest doskonałym źródłem magazynowania energii wyprodukowanej z mini elektrowni, która może byc wykorzysytwana np w nocy do zasiilania budynku. Tak więc możemy stać się energetycznie samowystarczalni ! Nie bez znaczenia jest również fakt, że inwestując w ten sposób nasze pieniądze, inwestujemy w czystą energię, ochronę środowiska i lepszy świat dla naszych dzieci.

 

MAŁA ELEKTROWNIA SŁONECZNA - BUDOWA

 

Konstrukcja mini elektrowni słonecznej jest prosta - w jej skład wchodzą najczęsciej  nastepujące podzespoły:

 

- baterie słoneczne monokrystaliczne lub polikrystaliczne, choc coraz częsciej stosowane sa nieco tańsze panele zbudowane na bazie krzemu amorficznego w różnych odmianach

- inwerter przekształcający napiecie stałe z bateri słonecznych w napiecie zmienne o przebiegu sinusoidalnym.

- okablowanie ze złaczami

- elementy montazowe: haki dachowe, poprzeczki, uchwyty,  itp.

 

Należy pamiętac o wymaganiach jakie stoja przed inwestorem - dotycza one z reguły dyspnowania odpowiednimi warunkami lokalizacyjnymi. Zazwyczaj potrzebny jest dach, najlepiej skierowany na południe ( ewentualnie południowy wschód / zachód) o nachyleniu około 30-40stopni. Oczywiście dach może byc płaski  - nie mamy wtedy problemu z odpowiednim ukierunkowaniem paneli względem stron świata. Wieksze elektrownie często instalowane sa bezpośrednio na gruncie na specjalnych konstrukcjach wbijanych w ziemie lub ustawianych na prefabrykowanych fundamentach. Optymalnym rozwiazaniem z punktu widzenia opłacalności inwestycji jest wykorzystywanie dachów i budowanie niewielkich, rozporszonych źródeł energii, generujących energię elektryczna bez strat przesyłowych. Coraz częsciej wykorzystuje sie rozwiązania zintegrowane z budynkiem ( building integrated), które polegaja na wykorzystywaniu baterii słonecznych nie tylko do produkcji energii ale równiez jako element konstrukcyjny budynku, np szyby okienne i szyby tarasowe wykonane  z półprzezroczystych ogniw fotowoltaicznych, baterie słoneczne w formie dachówek lub papy termozgrzewalnej. Bardzo modnym rozwiazaniem stały sie tzw. carporty - czyli zadaszone wiaty parkingowe z dachem konstruowanym z baterii słonecznych.

 

 

Zainteresowanych inwestorów zapraszamy do współpracy. Energią odnawialną zajmujemy się od 2007r. W tym czasie sprzedaliśmy baterie słoneczne o mocy ponad 500 000W, zrealizowaliśmy wiele instalacji fotowoltaicznych, zarówno autonomicznych typu off-grid jak i podłaczonych do sieci energetycznej. Nasze instalacje mozecie Państwo znależć w całej Polsce, praktycznie w kazdym województwie. Zainstalowaliśmy ponad 500 lamp solarnych które z powodzeniem oświetlaja drogi w kilkudziesięciu miejscowościach. 

Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi:

-  wyszukianie terenów inwestycyjnych

 

-  projekowanie instalacji,

 

- dostarczanie komponentów,

- profesjonalny montaż

- zdalny monitoring eletrowni i ochrona

 

 Procedura projektowania systemu uzalezniona jest od jego wielkości. Niewielkie elektrownie, które zgodnie z projektem nowej ustawy możemy nazwać mikro elektrowniami, zazwyczaj nie wymagają dużego nakładu pracy i zarówno czas projektowania jaki i zdobywania niezbednej dokumentacji jest dosyć krótki. Zazwyczaj zaczynamy od wymiany informacji o lokalnych warunkach, planowanej mocy elektrowni fotowoltaicznej, jakiego rodzaju baterie słoneczne itp. Kolejnym etapem jest wizja lokalna połączona z podpisaniem umowy. Pomagamy w dopełnieniu wszystkich formalności, kontaktach z zakładem energetycznym, uzyskaniu warunków przyłączeniowych, pozyskiwaniu preferencyjnych kredytów. Sama instalacja zazwyczaj nie trwa dłużej niż kilka dni.

 

 Inaczej wyglada sytuacja w przypadku elektrowni większych ( farm solarnych ) które podłaczane są do lini średniego napiecia. W tym przypadku okres inwestycji moze rozciągnąć sie do kilku miesięcy z uwagi na znacznie większe wymagania prawne. Dlatego też zapraszamy Państwa do wpółpracy już dziś - aby należycie przygotowac sie na nadchodzącą ustawę OZE nalezy juz teraz rozpocząć inwestycję. 

 

  Zapraszamy do współpracy firmy instalatorskie - oferujemy profesjonalne szkolenia i pomoc w przeprowadzaniu inwestycji. Pierwsze szkolenie z kompleksowej budowy elektrowni słonecznej planujemy na koniec marca 2013r. Chętnych prosimy o kontakt.
 

Elektrownie słoneczne podłączane do sieci oferowane przez modernhome.pl

 

system fotowoltaiczny podłączany do sieci system fotowoltaiczny podłączany do sieci system fotowoltaiczny podłączany do sieci
system fotowoltaiczny podłączany do sieci system fotowoltaiczny podłączany do sieci system fotowoltaiczny podłączany do sieci

 

 

 

 

Interpretacja Prawa budowlanego dotyczącego montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolno stojących ogniw fotowoltaicznych


 

20 sierpnia na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zamieszczono informację dotyczącą interpretacji Prawa budowlanego dotyczącego montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolno stojących ogniw fotowoltaicznych.


Zgodnie z generalną zasadą, zawartą w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), rozpoczęcie budowy może nastąpić tylko w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę. Nie dotyczy to robót uwzględnionych w art. 29-31 ww. ustawy. W zamkniętym katalogu wymieniono które budowy i roboty budowlane wymagają jedynie zgłoszenia bądź są zwolnione z obu obowiązków.


Według art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku instalowania urządzeń na obiektach budowlanych o wysokości niższej niż 3m. Zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo budowlane, urządzenia nie spełniające tych wymagań należy zgłosić właściwemu organowi.


Wobec powyższego,, instalowanie na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych, które wraz z konstrukcją mocującą nie przekraczają 3 metrów wysokości nie podlega zgłoszeniu odpowiednim organom i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Konstrukcje przekraczające 3 metry wysokości wymagają dokonania zgłoszenia.


Należy zaznaczyć, że w przypadku gdy podczas instalacji dochodzi do wykonywania na obiekcie budowlanym robót budowlanych (ingerencja w obiekt), sytuacja ta kwalifikuje się jako rozbudowa lub nadbudowa obiektu i przepisy art. 29 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, nie będą miały w tym przypadku zastosowania. Na tego typu roboty należy uzyskać pozwolenie na budowę.


Montaż wolno stojących kolektorów słonecznych zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. Według GUNB montaż wolno stojących ogniw fotowoltaicznych należy traktować tak jak montaż wolno stojących kolektorów. Dlatego nie będzie on wymagał zgłoszenia oraz uzyskania pozwolenia na budowę.


Licznik odwiedzin:

 

 

 W przypadku przyłaczania mikroinstalacji do sieci na podstawie zgłoszenia inwestor będzie musiał dołączyć oświadczenia następującej treści: " Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art 233 paragraf 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, oświadczam, że posiadam tytuł prawny nieruchomości na której planowana jest inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu."...jest pusty
Dlaczego sklep modernhome to najlepszy wybór?ModernHome facebook fanpage
ModernSport.pl
Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 5 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-08-11
Transakcja bezproblemowa. Nie mam zastrzeżeń.
2020-09-01
Wszystko ok.Polecam. Stefan z Białogardu.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel